margaret chen eu chinatrust

副会长
理事会成员

查看更多

中国大陆项目管理
理事会成员

查看更多

招商管理
理事会成员

查看更多

香港项目管理
理事会成员

查看更多

社交媒体管理
理事会成员

查看更多

欧盟项目管理
理事会成员

查看更多

中国公关管理
理事会成员

查看更多

秘书 法律顾问
理事会成员

查看更多

机构关系顾问委员会成员
理事会成员

查看更多

欧洲战略管理
理事会成员

查看更多

欧盟公关管理
理事会成员

查看更多

Advisers

理事会成员

查看更多